LYDIA REKLAM ORG. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Lydia Reklam Organizasyon Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz.

 1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Savur Sokağı No:20 34173 Merter Güngören / İstanbul adresinde Lydia Reklam Organizasyon Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

– Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

– Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

– Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

– Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,

– Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

– Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

– Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar altında; Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

– İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

– Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

– Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

– Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

– Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlaması ve icrası

– İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkililerinin planlanması ve icrası

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

– Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

– Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

– Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,

– Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda;

– Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

– Satış ve satış sonrası operasyonlar ile satın alma operasyonları,

 • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;

 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;

 • Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • İç denetim süreçlerinin yürütülmesi,

 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.),

 • Bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi

 • Taleplerinizin karşılanması ve talep durumu ve sonucu hakkında sizleri bilgilendirmek

 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera

  kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol

  edilebilmesi amacıyla

 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim

  sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla

 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması,

  ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla

 • İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması

amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 1. Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İşci Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çevre yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkli kamu kurum/kuruluşlarına,  ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, Şirket bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine, İş Sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından kişisel veriler; KVK Kurumu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurumu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, fuar  veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3. Kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilmektedir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, internet sitemizde  yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu“  belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, Çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimizin  sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) kvkkbilgi@ledu.com.tr üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan  İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.

Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz.